3. БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ ГАЗАР

...
Бүгдийг харах
№ | Байгалийн нөөц газрын нэр Хамгаалалтанд авсан талбай Хамгаалалтанд авсан он
2. 36 400 га 1996 он
3. 21 850 га 1957, 1995 он
4. 7 657 га 1965, 1995 он
5. 52 110 га 1996 он
6. 10 338 га 2000 он
7. 273 606 га 1996 он
8. 35 000 га 2003 он
9. 43 740 га 1996 он
10. 58 500 га 1965, 1995 он
11. 3 076 га 1957, 1995 он
12. 29 709 га 2003 он
13. 469 928 га 1998 он
14. 99 222.8 га 2006 он
15. 46 160 га 1993 он
16. 62 968 га 2003 он
17. 50 594 га 1998 он
18. 390 071 га 1993 он
19. 60 910 га 1996 он
20. 251 388 га 1998 он
ТОО
0
0
0