4. БАЙГАЛИЙН ЦОГЦОЛБОР ГАЗАР

...
Бүгдийг харах
№ | Байгалийн цогцолбор газрын нэр Хамгаалалтанд авсан талбай Хамгаалалтанд авсан он
1. 636 161 га 1996 он
2. 2 694 307 га 1965, 1993, 2000 он
3. 293 168 га 1993 он
4. 62 860 га 1993, 2004 он
5. 262 183 2012
6. 301 213 га 2006 он
7. 63 167 га 2002 он
8. 59 088 га 1998 он
9. 402 100 га 2000 он
10. 90 000 га 2006 он
11. 142 788 га 2000 он
12. 545 609 га 2000 он
13. 70 011 га 2002 он
14. 108 000 га 2003 он
15. 555 924 га 2000 он
16. 888 455 га 2004 он
17. 850 272 га 1997 он
18. 77 267 га 1965, 1995 он
19. 838 070 га 1992 он
20. 84 390 га 1997, 2003 он
21. 50 620 га 1993, 1998 он
22. 111 462 га 2000 он
ТОО
0
0
0