5. БАЙГАЛИЙН ДУРСГАЛТ ГАЗАР

...
Бүгдийг харах
№ | Байгалийн дурсгалт газрын нэр Хамгаалалтанд авсан талбай Хамгаалалтанд авсан он
2. 1,840 га 1965, 1995
3. 22,1 ам дөрвөлжин км талбай
4. 31,303 га 2006
11. 4,830 га 1996
13. 194 км²
15. 5,800 га 1965, 1995
17. 6,041 га 2004
18. 20.8 хавтгай дөрвөлжин километр 1961
19. 11,500 га 1992, 1995
21. 17,200 га 2004
22. 22,475 га 1992, 1995
ТОО
0
0
0