МЭРГЭЖЛИЙН СУДЛААЧТАЙ АЛХАЛТЫН АЯЛАЛ

АЯЛЛЫН ТОЙМ

Гол зорилго шинжлэх ухааны үндэслэлтэй системтэй мэдлэг, мэдээллийг  олгох, сурталчлан таниулах, түгээн дэлгэрүүлэх.